mgear.core.pyFBX module

mgear.core.pyFBX.FBXClose(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExport(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportAnimationOnly(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportApplyConstantKeyReducer(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportAudio(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportAxisConversionMethod(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportBakeComplexAnimation(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportBakeComplexEnd(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportBakeComplexStart(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportBakeComplexStep(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportBakeResampleAnimation(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportCacheFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportCameras(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportColladaFrameRate(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportColladaSingleMatrix(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportColladaTriangulate(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportConstraints(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportConvert2Tif(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportConvertUnitString(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportDeleteOriginalTakeOnSplitAnimation(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportEmbeddedTextures(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportFileVersion(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportFinestSubdivLevel(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportGenerateLog(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportHardEdges(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportInAscii(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportIncludeChildren(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportInputConnections(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportInstances(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportLights(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportQuaternion(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportQuickSelectSetAsCache(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportReferencedAssetsContent(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportReferencedContainersContent(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportScaleFactor(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportShapeAttributeValues(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportShapeAttributes(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportShapes(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportShowUI(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportSkeletonDefinitions(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportSkins(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportSmoothMesh(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportSmoothingGroups(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportSplitAnimationIntoTakes(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportTangents(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportTriangulate(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportUpAxis(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportUseSceneName(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXExportUseTmpFilePeripheral(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeComment(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeCount(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeIndex(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeLocalTimeSpan(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeName(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXGetTakeReferenceTimeSpan(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImport(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportAudio(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportAutoAxisEnable(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportAxisConversionEnable(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportCacheFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportCameras(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportConstraints(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportConvertDeformingNullsToJoint(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportConvertUnitString(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportFillTimeline(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportForcedFileAxis(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportGenerateLog(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportHardEdges(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportLights(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportMergeAnimationLayers(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportMergeBackNullPivots(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportMode(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportOCMerge(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportProtectDrivenKeys(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportQuaternion(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportResamplingRateSource(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportScaleFactor(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportSetLockedAttribute(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportSetMayaFrameRate(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportSetTake(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportShapes(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportShowUI(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportSkeletonDefinitionsAs(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportSkins(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportUnlockNormals(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXImportUpAxis(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXLoadExportPresetFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXLoadImportPresetFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXLoadMBExportPresetFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXLoadMBImportPresetFile(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXPopSettings(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXProperties(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXProperty(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXPushSettings(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXRead(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXResamplingRate(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXResetExport(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXResetImport(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXUICallBack(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.FBXUIShowOptions(*args, **kwargs)
mgear.core.pyFBX.get_fbx_export_presets()

Returns all available FBX export preset files

Returns:

String paths of the available fbx export preset files

Return type:

list

mgear.core.pyFBX.get_fbx_import_presets()

Returns all available FBX export preset files

Returns:

String paths of the available fbx export preset files

Return type:

list

mgear.core.pyFBX.get_fbx_versions()

Get available FBX version list

Returns:

String names of the available fbx versions

Return type:

list